Radhuset_1
Radhuset_2
Radhuset_3
Radhuset_4
Radhuset_5
Radhuset_6
Radhuset_7
Radhuset_8
Radhuset_9

Rådhuset, Stockholms tingsrätt


I samband med en omorganisation av tingsrätterna i Stockholms län, beslutade Domstolsverket att samla hela den bantade organisationen för Stockholms tingsrätt i Rådhuset. Länsstyrelsen gick med på omfattande ingrepp i byggnadsminnet, med hänvisning till att bevarandet av domstolens hemvist väger tungt.


Projektet omfattar överglasning av de båda gårdarna och påbyggnad av två kontorsvåningar inåt och ett antal takkupor på inredda vindar. Även inredning av tornet för kontorsändamål har ingått. På gårdarna, som höjts en våning, ligger det centrala väntrummet med café och reception samt sju stycken nya sessionssalar.


I enlighet med gestaltningsprogrammet har exteriören utformats så att inga markanta förändringar syns från gaturummen eller den omgivande parken. Invändigt möts besökaren att av en ny modern domstol och omsorgsfullt renoverade originalmiljöer.


Ombyggnaden påbörjades 1 juli 2007 och i Augusti 2009 kunde huset åter tas i bruk. Kontoret medverkade även i den stora ombyggnaden som genomfördes av Byggnadsstyrelsen 1989-1992 och ritade den gången även inredningen.

 

ROT-priset 2010, motivering:

”I en av stadens mest betydelsefulla byggnader har nya ändamålsenliga lokaler tillskapats. Genom att förädla befintliga innergårdar, återanvända ett sedan sjuttio år oanvänt torn och med tillägg av takkupor enligt ursprungsförslag från 1909 har Domstolsverkets förändrade lokalbehov kunnat tillgodoses utan krav på ny detaljplan.


I ett nära samarbete mellan byggherre, brukare och arkitekt har höga krav på säkerhet, funktionalitet och bevarande tillvaratagits på ett förtjänstfullt sätt. De nya tilläggen är tydligt avläsbara gentemot befintlig byggnad utan att nämnvärt inkräkta på dess ursprung.


Arbetet är i alla dess delar konsekvent genomfört vilket imponerar inte minst med tanke på projektets komplexitet och storlek. Omsorg i detaljer, material och akustikbehandling visar prov på både kreativitet och hantverksskicklighet. Trots en omfattande brand månader före inflyttning innehölls tidplan utan att göra avkall på utförandekvalitet.


I ROT-projektet Stockholms Rådhus förenas mycket av det bästa i tvärdisciplinärt samarbete vilket varit en förutsättning för att säkerställa verksamhetens fortlevnad och Rådhusets betydelse för Stockholm.”


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Scheelegatan 7

Uppdrag: Ombyggnad och restaurering

Ursprungsarkitekt: Carl Westman

Byggnadsår: 1915

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2007-2009

Bruttoarea: 30.000m² varav ca 7.000m² nybyggnad

Ansvarig: Per Ahrbom, Bosse Ericson

Handläggare: Johan Ahnborg

Beställare: Vasakronan

Projektledning: Ferax, Göran Larsson

Foto: Åke E:son Lindman