Hogvakten_1
Hogvakten_2
Hogvakten_3
Hogvakten_4
Hogvakten_5
Hogvakten_6
Hogvakten_7

Högvakten – Börsen och Stadshuset i Göteborg


I samband med att Higab beslutat om en grundförstärkning av hela kvarteret Högvakten blev även en lokalanpassning nödvändig och möjlig att genomföra. Efter utlysning och upphandling 2011 har inom projektet levererats en omfattande Förstudie under 2012 och nu senast även en Systemhandling. För att kunna genomföra visionerna i Förstudien enligt arkitektens, beställarens och hyresgästens gemensamma ambitioner har ansökningar om att delvis förändra byggnadsminnet lämnats in till Länsstyrelsen under 2014. Arkeologiska förundersökningar kommer påbörjas och fortgå under 2015, parallellt med den omfattande projekteringen av bygghandlingar för generalentreprenad. Projektet har handlats upp av Higab under 2014 och kommer att genomföras som en partnering mellan Higab och lokala byggentreprenören FO Pettersson.


Förstudien – Börsen
I redovisningen av förstudien har vi betraktat Börsen från 1850-talet som en byggnad och resten av kvarteret bestående av de historiska 1700-talsfastigheterna Stadshuset, Wenngrenska och Strömska huset som en byggnad, i fortsättningen kallad Högvakten. Börsen är ”stadshus” och festivitetshus. Högvakten är ett kontorshus för en hyresgäst, troligtvis inom Göteborgs kommuns förvaltning.


Förslaget redovisar två nya, tillgängliga entréer för Börsen. Dels för kommunalfullmäktige mot Östra Hamngatan och dels via ”Smetanarummet” direkt in från Gustav Adolfs torg. Storköket i husets bakre del moderniseras med bibehållen funktionalitet. Här placeras också en ny hiss med väl tilltagen kapacitet för varor och personal samt en ny effektiv spiraltrappa i ett ursprungligt trappläge. På baksidan mot Postgatan förbättras inlastningen och nivåskillnader utjämnas i och med grundförstärkningen. Nya installationer och en upprustning av ytskikt där detta är möjligt.


Förstudien – Högvakten
I och med att tidigare hyresgäster under 2012 flyttar in i det nyrestaurerade Rådhuset tomställs Kv Högvakten. Det gör det möjligt att inleda arbetena med grundförstärkning och lokalanpassning. Vi betraktar Stadshuset som mest bevarandevärt med sin mycket speciella gårdsmiljö och slagna valv i delar av markplanet. Wenngrenska huset med sin innergård har en helt annan karaktär och här ser vi stora möjligheter till inslag av modern ”fastighetsutveckling” i samspel med husets byggnadsminnesmärkta gatufasader.


Vi har identifierat ett enkelt huvudgrepp. Stadshusgången med sina entréer från både Gustav Adolfs torg och från Postgatan kompletteras nu med en tväraxel som binder samman de bägge innergårdarna. En ny huvudsaklig golvnivå på +12,2 i större delen av markplanet innebär delvis sänkta innergårdar och den 1916 tillkomna trappan på Stadshusgården rivs. Den nya höjden innebär också att den gamla stentrappan upp till Stadshuset får ett nytt podium att stå på. Den vackra gårdsbeläggningen återmonteras och gården blir i och med sänkningen nu mer tillgänglig från Stadshusgångens huvudaxel.


För att ge hela anläggningen och verksamheten ett stort gemensamt inomhusrum föreslår vi att Wenngrenska husets innergård ska få ett vackert glastak. För möjliggöra en överglasning och samtidigt bringa lite ordning på den nuvarande innergården genomförs också en rivning av olika påbyggnader på och kring gården. Vi skapar ett enhetligt murkrön och ett tydligt avslut på väggarna runt gården för att möta det nya glastaket. Detta innebär även ett energieffektivt sätt att bygga. Gården kan nu utnyttjas året om som pausyta till den nya konferensavdelningen och för personalen. Tanken är också att kunna samla hela personalen för information, möten och fester. Många får sitt arbetsrum ut mot ljusgården och kan på så sätt också hålla lite koll på vad som händer i huset.


Stadshuset förses med den hiss som idag saknas. En ny hiss placeras även i Strömska huset nära Stadshusgången. Dessa två hisslägen bedöms som helt nödvändiga för att klara moderna krav på tillgänglighet och logistik.
För att göra Postgatan mer attraktiv i staden föreslår vi också nya butiker med bra skyltläge i Strömska huset. Ambitionen är också att inom kvarteret göra plats för en caféverksamhet som dels kan öppna upp kvarteret och Stadshusets innergård för allmänheten och dels kan bidra till mer liv och rörelse på Gustav Adolfs torg.


Systemhandlingen
Under 2014 har projektet gått in i ett Systemhandlingsskede då förslag och idéer från Förstudien har utretts och detaljerats. Inga genomgripande ändringar har gjorts utifrån de intentioner som tidigare funnits. Börsen och Kvarteret Högvakten står nu inför en omfattande, men nödvändig grundförstärkning, och en välbehövlig upprustning både i form av restaurering och renovering.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Gustav Adolfs Torg / Göteborg

Uppdrag: Om- och tillbyggnad, restaurering

Ursprungsarkitekt: Börsen - Pehr Johan Ekman, Stadshuset - Bengt Wilhelm Carlberg

Byggnadsår: Börsen 1844, Stadshuset 1759

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2012 -

Bruttoarea: 12 000 m²

Ansvarig: Bosse Ericson, Johan Ahnborg

Handläggare: Frank Bellini, Andreas Engberg

Medverkande: Mattias Almén, Karin Rönner, Ahmad Sarmeh

Antikvarie: Victoria Ask

Beställare: Higab

Hyresgäst: Göteborgs Stad

Projektledning: Higab Svante Thun, White Agne Revellé

Foto: Ahrbom & Partner och Bert Leandersson